Vedtægter

Vedtægter for Bindslev Sogns Egnssamling

Navn:

Navnet er Bindslev Sogns Egnssamling, adresse Skolevej 2, 9881 Bindslev og dækningsområdet er Bindslev Sogn.

Formål:

At indsamle, registrere og opbevare lokalhistorisk materiale, som sognets beboere måtte være interesseret i at bevaret for eftertiden. At fremme og styrke den almene interesse for egnens historie og medvirke til bevarelse af effekter af historisk værdifor Bindslev sogn. At det indsamlede materiale registreres og opbevares betryggende og er sikret offentligt eje og adgang med fast åbningstid, dog således at SLAs. regler for tilgængelighed respekteres.

Medlemmer:

Som medlem kan optages alle interesserede med tilknytning til Bindslev sogn. Foreninger, firmaer og institutioner optages med 1 stemme pr. medlemskab

Finansiering:

Egnssamlingen finansierer sine aktiviteter gennem et af generalforsamlingen fastsat medlemskontingent - indtægter fra udstilling, udlejning og kopiering af samlingens materiale og fra gaver og tilskud. Regnskabet følger kalenderåret. Ledelse:

Generalforsamlingen er øverste myndighed og afholdes hvert år i januar kvartal. Den bekendtgøres mindst 14 dage før i en lokal avis eller ved brev.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  • Beretning for året.
  • Regnskab.
  • valg.
  • Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når et flertal af bestyrelsen eller mindst 25 % af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden skal varsles med 14 dages frist.

Bestyrelse:

Egnssamlingen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer. Disse samt 2 suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således at 2 henholdsvis 3 afgår efter tur. Desuden vælges 2 revisorer.

Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen med mindst: Formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er ansvarlig for arkivets drift, samlingernes tilstand og benyttelse efter SLAs. regler.

Der føres protokol over alle møder og aktiviteter.

Vedtægtsændring:

Forslag til vedtægtsændring skal være hos bestyrelsen 14 dage før en ordinær generalforsamling. Ændringer kan kun vedtages på generalforsamlingen, hvis halvdelen af medlemmerne er til stede, og mindst 2/3 heraf stemmer for Skulle den ordinære generalforsamling ikke være beslutningsdygtig, indkaldes til en ekstraordinær med mindst 14 dages varsel, hvor almindeligt stemmeflertal er afgørende uanset antal fremmødte medlemmer.

Egnssamlingens medlemsforhold:

Egnssamlingen er medlem af Lokalarkiver i Hirtshals Kommune,Lokalarkiver i Nordjyllands Amt (LANA) og af Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA) på landsplan.

Opløsning:

I tilfælde af foreningens ophør tages stilling til arkivets fremtidige organisation og drift ved forhandling mellem foreningens sidstsiddende bestyrelse, Hirtshals Kommune, de øvrige lokalarkiver i kommunen samt eventuelt Vendsyssel historiske Museum.

Lav din egen hjemmeside gratis!