Om os

Bindslevegnssamling.dk er en lokalhistorisk organisation, der har til formål at indsamle, registrere og opbevare materiale, der fortæller om livet og historien i Bindslev og omegn. Vi ønsker at bevare og formidle den lokale historie for eftertiden, så den ikke går i glemmebogen. Vi består af en gruppe passionerede frivillige, der brænder for at bevare og udbrede kendskabet til vores lokale historie.

-----------------------------------------------------------------------

Egnssamlingen holdt stiftende generalforsamling i Tannisbugthallen den 26. marts 1981.

Referat fra mødet:
Knud Møller, Bjørnbak bød forsamlingen velkommen på det forberedende udvalgs vegne. Han gjorde rede for udvalgets forarbejde og foreslog Villy Knudsborg, Buen 2 valgt til generalforsamlingens dirigent. Ingen andre blev foreslået, og Villy Knudsborg overtog da dirigenthvervet.
Dirigenten gennemgik det til generalforsamlingen omdelte duplikerede forslag til vedtægter i 9 punkter. Man enedes om, at der til punkt 6 om bestyrelsen skulle tilføjes, at der skal vælges 2 revisorer, og vedtægtsforslaget vedtoges derefter ensstemmigt.
Valg af bestyrelse:
Af 10 foreslåede valgtes ved skriftlig afstemning:
Ole Baggesen, Langløkken
Knud Møller, Bjørnbak
Karen Barkholt Jensen, Stadion Allé
Poul Olesen, Vangenvej
Hans Mølbak, Stensbækvej
Som suppleanter valgtes:
Bodil Larsen, Ågade
Aksel Thorsen, Åsen
Som revisorer valgtes:
Asger Baggesen, Kirkevej
Børge Jensen, Spurvevej
Kontingent fastsattes således:
Årskontingent 25 kroner for enkeltpersoner eller familiekontingent (ægtepar)
Under eventuelt oplystes, at Hirtshals Kommune har tilladt, at Egnssamlingen får til huse på Bindslev Centralskole, og at kommunen vil give et tilskud på 1.250,- kroner til opsætning af hylder.
En tegningsliste sendtes rundt ved generalforsamlingen, og 27 skrev under på at ville være medlemmer af egnssamlingen
Asger Baggesen oplyste, at fru Martha Henriksen, Gadstrup har stillet i udsigt at ville skænke et beløb til etablering af Egnssamlingen.
Enkelte personer stillede sig til rådighed for arbejdet med avisudklip fra Bindslev og fotoarbejde for samlingen.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for hævet, og Knud Møller udtrykte sin glæde over den store interesse, der havde givet sig til kende ved den stiftende generalforsamling.
2008 har vi 112 medlemmer
Lav din egen hjemmeside gratis!